เว็บบอร์ด สาระน่ารู้ ชุมชน คนทำเว็บ โปรโมทฟรี แจกสคริปฟรี CMS Web hosting

:: เว็บบอร์ด CoolhostPlus :: => สอบถาม พูดคุย แลก เปลี่ยนความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: CoolhostPlus ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 23:54:05

หัวข้อ: .htaccess Rules for Better Google Page Speed
เริ่มหัวข้อโดย: CoolhostPlus ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 23:54:05
.htaccess Rules for Better Google Page Speed

สร้างไฟล์ .htaccess แล้วนำโค้ดข้างล่างมาใส่  และอัพไว้ที่เดี๋ยวกันกับสคริป

โค๊ด: [Select]
# Turn on Expires and set default to 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0
 
# Set up caching on media files for 1 year (forever?)
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A29030400
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>
 
# Set up caching on media files for 1 week
<FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>
 
# Set up 2 Hour caching on commonly updated files
<FilesMatch "\.(xml|txt|js|css)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>
 
<FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$">
Header append Vary Accept-Encoding
</FilesMatch>
 
# Force no caching for dynamic files
<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>
 
AddEncoding gzip .gz
<Files *.css.gz>
  ForceType text/css
</Files>
<Files *.js.gz>
  ForceType text/javascript
</Files>
<FilesMatch .*\.(js|css)>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !MSIE
  RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.gz -f
  RewriteRule ^(.*)$ $1.gz [L]
</FilesMatch>


อ้างถึง
ที่มา https://gist.github.com/jentanbernardus/8591470